9 Νοε 2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Το νέο πολυνομοσχέδιο από την ιστοσελίδα της βουλής.

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=7f3c54cd-82e0-407c-a348-71c4491651fb

Επιγραμματικά, σχετικά με την παιδεία και την εκπαίδευση από
σελίδα 56 και μετά του άνωθεν pdf. Για λεπτομερέστερη ανάγνωση πατήστε το λινκ.
 • Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 • Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 • Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 • Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.
 • Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
 • Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕ-
  ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
 • Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ (απόσπασμα): 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), ό-
  πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010
  (Α΄71), αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής
  μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέ-
  χουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών
  πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) με
  ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ανα-
  γνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που ε-
  δρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)
  τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
  ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνο-
  νται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υ-
  πηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κα-
  τάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδη-
  γούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα
  συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίη-
  ση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίη-
  σης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώ-
  σεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλ-
  λης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν
  είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο
  πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.»
 
 • Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
 • Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
 • Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 • Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 
 • Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010 (ολόκληρο): 
Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σε-
πτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγ-
γελματικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγμα:
1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
«σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προ-
σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπί-
ζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρί-
ζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθ-
μιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα
που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
- μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη - μέλη κατα-
γωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να α-
σκεί αυτό το επάγγελμα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης
Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδη-
γιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ-
σώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά
το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της α-
ναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος
εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποί-
ος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγ-
γελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματι-
κά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοα-
πασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.
2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμε-
νο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική
νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζο-
νται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
του παρόντος διατάγματος.
3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισο-
δυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1
του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπή-
κοο κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτ-
λο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέ-
λους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί α-
ναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (ανα-
γνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋπο-
θέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συ-
στήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»
3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2
νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο α-
ναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νο-
μοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ε-
ξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαί-
σιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέ-
χει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελ-
λάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριό-
τητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες
προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των πε-
ριπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προ-
σόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών
και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η οι-
κονομική δραστηριότητα στην οποία επιθυμεί να έχει
πρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια με εκείνη για
την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κρά-
τος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστη-
ριότητες είναι αντίστοιχες.»
6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος.»
7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10
προστίθεται αρίθμηση παραγράφου ως εξής: «1.».
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώ-
σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρμογή στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νο-
μάρχης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστα-
νται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».
12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως
20) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγ-
ματος.»
13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η
Περιφέρεια».
14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών
οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρμόδιες
αρχές άλλου κράτους - μέλους επιβεβαίωση του γνησίου
των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκ-
παίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος - μέλος.»
15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-
διαφερομένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώ-
ρισης των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει
του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαί-
δευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της α-
ναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κε-
φάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων

(Σ.Α.Ε.Π.).»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης » αντικαθίστανται ως εξής:
«Περιφέρειας».
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με
την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματι-
κών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για: α)
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμ-
φωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου Ι-
ΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτ-
λου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος και β) την αναγνώριση
της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής α-
νώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του παρόντος διατάγματος.
2. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση
του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγ-
γελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος διατάγματος.
β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων και ιδίως του ζητήματος αν
απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προ-
σαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε
δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής,
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγματος.
γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή μη
των επαγγελματικών προσόντων επί τη βάσει των προ-
σκομιζομένων τίτλων ή της κεκτημένης επαγγελματικής
πείρας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγ-
ματος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τμήμα 5) και ii) για την
αναγνώριση ή μη της επαγγελματικής ισοδυναμίας των
γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από
τίτλο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούμενα με
τίτλο που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαι-
δευτικού συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από
το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώ-
σεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκη-
σης προσαρμογής ή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματι-
κής ισοδυναμίας.
ε) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων αναγνώρισης τίτλων ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ
του παρόντος διατάγματος, όταν αυτό ζητηθεί από την
αρμόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων του
παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγματος.»
21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56
1. Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προ-
σόντων λειτουργεί σε δύο Τμήματα ως εξής: Τμήμα Α΄
και Τμήμα Β΄.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου εγκρίνε-
ται από τα Τμήματα Α΄και Β΄, κατόπιν εισήγησης της υ-
πηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγματος. Σε
περίπτωση μη σύμπτωσης των αποφάσεων των Τμημά-
των, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου.
3. Το Τμήμα Α΄ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνω-
ρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υ-
πό στοιχεία δ΄ και ε΄ του άρθρου 11 του παρόντος δια-
τάγματος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος δια-
τάγματος.
4. Το Τμήμα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων
αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, εφόσον συ-
ντρέχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με το
άρθρο 55 του παρόντος διατάγματος.
5. Το Τμήμα Α΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με τον α-
ναπληρωτή του, οριζόμενοι με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του οργανισμού αυτού.
γ) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό, για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων
στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά-
νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελματική οργάνωση, για θέματα νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρι-
σμό των ως άνω θεμάτων.
ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
6. Το Τμήμα Β΄ του Συμβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόμενο με
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-

ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόμενος με τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
πουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό για θέματα νομοθετικά ρυθμιζόμενων
στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή
συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργά-
νωσης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελματική οργάνωση για θέματα νομοθετικά ρυθμι-
ζόμενων στην Ελλάδα επαγγελμάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύμφωνα με
το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήμονας με εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής
ισοδυναμίας οριζόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήμονα με εμπειρία στο χειρι-
σμό των ως άνω θεμάτων.
ζ) Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος με αναπληρωτή του υπάλληλο
του ίδιου τμήματος.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε
φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.
7. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραμματείς των
Τμημάτων του Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους
από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγματος.
8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελματικές οργανώ-
σεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός
μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος ή εάν δεν υ-
πάρχουν αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις, το
Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπρο-
σώπους τους.
9. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής. Σε
περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Συμβουλίου το
νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του
μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να
αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου με αι-
τιολογημένη απόφασή του.
10. Κάθε Τμήμα του Συμβουλίου ευρίσκεται σε απαρ-
τία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών του με-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου.
11. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρό-
σκληση των μελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συ-
ντάσσει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν α-
πό τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.
12. Εισηγητής ενώπιον του Τμήματος ορίζεται από τον
προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλ-
ληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την ει-
σήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε
περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά
περίπτωση ειδικός επιστήμονας της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώ-
μες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωμοδότηση.
13. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν
πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρμόδιες αρχές της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
14. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, κατά την κρίση
του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου,
δύνανται να καλούνται εμπειρογνώμονες ή άλλοι ειδικοί
προκειμένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι α-
νωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανω-
τέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφε-
ρόμενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις από-
ψεις του.
15. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο και μεριμνά για τη σύνταξη της αποφάσεως
του Συμβουλίου.
16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύ-
ναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς
επιτροπές, αποτελούμενες από:
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τον αναπλη-
ρωτή του,
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγ-
γελματικής οργάνωσης με τον αναπληρωτή του, προτει-
νόμενους από την επαγγελματική οργάνωση,
γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουρ-
γείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας άσκησης
του επαγγέλματος που προτείνεται από τον οικείο Υ-
πουργό, με τον αναπληρωτή του ή
ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισμό, κατό-
πιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
σμού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήμονα από καθηγη-
τές όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυμάτων ή από οικεία επαγγελματική οργάνωση για
την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωμοδότησης.
Τα μέλη των τριμελών επιτροπών και ο ειδικός επιστή-
μονας δεν δύνανται να μετέχουν στο Συμβούλιο Ανα-
γνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων.
Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελματικές οργα-
νώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκ-
πρόσωπό τους εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να υποδείξει
εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται ά-
νευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
17. Έργο των τριμελών επιτροπών και του κατά περί-
πτωση ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 16 του πα-
ρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτή-
σεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά
περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθμισης ή σε γραπτή δο-
κιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας , καθώς και ως
προς το περιεχόμενο αυτής. Η διατύπωση γνώμης ολο-
κληρώνεται εντός ενός μηνός από της έκδοσης της απο-
φάσεως του Συμβουλίου για τη συγκρότηση της τριμε-
λούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραμμα-
τέα για τον ορισμό του κατά περίπτωση ειδικού επιστή-
μονα. Η εν λόγω γνωμοδότηση εισάγεται από τον ειση-
γητή στο Συμβούλιο.
18. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του
γραμματέα του Συμβουλίου, καθορίζεται με απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, και Οικονομικών σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.
19. Λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμ-
βουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-

τικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45
Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου.»
22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστα-
νται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ-
νου επαγγέλματος , σύμφωνα με την Οδηγία
2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσό-
ντων ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό-
ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υ-
ποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του πα-
ραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται τυχόν α-
ντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοι-
κος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή
του φακέλου εντός ενός μηνός από την παραλαβή και ε-
νημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγρα-
φα.»
23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:
«7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται α-
ποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικο-
φανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζητή-
σει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίη-
σή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δημοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συμβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέ-
σα σε τρεις (3) μήνες.
9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρ-
μογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την
υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων.»
24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του παρόντος το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί
την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφό-
σον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς δια-
φορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύ-
πτονται από τους τίτλους που απονέμονται στο πλαίσιο
του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον
η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά α-
πό εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια
αναφορικά με τη πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμα-
σίας.»
25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρμογή και στις
περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Τμήμα που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και
έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και ιδίως
δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώρι-
ση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισο-
δυναμίας, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φακέ-
λους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την έκ-
δοση της απόφασης.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους
ενδιαφερομένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών
κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοι-
πών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρή-
σιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διά-
ταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας και ιδίως σχετικά με την ε-
θνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την ά-
σκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νο-
μοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου
υπάρχουν.
Συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμά-
των που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω της συ-
νεργασίας με τα άλλα «σημεία επαφής» και τις λοιπές
αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγω-
γής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους
κατόχους επαγγελματικών προσόντων ημεδαπής που ε-
πιθυμούν επαγγελματική μετακίνηση και εγκατάσταση
σε άλλες χώρες εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αί-
τηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύ-
ψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.
δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
Κεντρικό Σημείο Επαφής την ενημερώνει για την κατά-
ληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάμει του προη-
γούμενου εδαφίου, εντός δύο μηνών από την ημερομη-
νία κατά την οποία επιλαμβάνονται των εν λόγω υποθέ-
σεων.»
27. Η παρούσα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 καταργείται και το Συμβούλιο επανασυστήνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 21.

 • Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ΄
1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη
χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.
Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο η ανωτέρω ημερομηνία καθίσταται η 31η Δεκεμ-
βρίου 2013.
2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.),
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντι-
στήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια
λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υ-
ποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρού-
νται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31η Αυγούστου
2013 ή την 31η Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω
επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έ-
χει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρ-
ση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρω-
σης.
3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι
περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η
υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχί-
ζει την 1η Μαίου 2013.
4. Προγράμματα σπουδών τα οποία λειτουργούν νομί-
μως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ-
κειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της παρού-
σας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως την ο-
λοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οπότε και κα-
ταργούνται.
5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περι-
πτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας
παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 της υποπα-
ραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίστα-
ται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νο-
μίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι δεν
έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που ελέγχθηκαν ή
αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια.
 • Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται:
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α΄, β΄ και
δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19
και 20 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), το άρθρο 31 του ν.
4027/2011 (Α΄ 233) και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α΄
159).
β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 3
και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παράγρα-
φος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και οι πα-
ράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 682/1977
(Α΄ 244).
δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιήθη-
κε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν.
2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 3907/2011.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1
ν. 3696/2008 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του
ν. 3848/2010 , το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο
9 του ν. 4076/2012.
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν. 3879/2010 κατά το μέρος που αφορά στα Κέντρα Με-
ταλυκειακής Εκπαίδευσης.
γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, η
παρ. 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 του
άρθρου 12 του ν. 682/1977.
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο
66 του α.ν. 2545/1940, , όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010.
στ. Η απόφαση με αρ . 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009
(Β΄1999) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου
2013.
ζ. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 της υ.α. Ζ/
3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
η. Η με αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά με «Τροποποί-
ηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β΄ 356) όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940.
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέ-
ματα της παρούσας παραγράφου Θ΄.


15 Σεπ 2012

IdEF: Η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων Νομικής της Ε.Ε. δεν περνά από το ΔΟΑΤΑΠ

Ο ΔΟΑΤΑΠ διευκρινίζει ότι δεν είναι αρμόδιος για την επαγγελματική αναγνώριση γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, αρχιτεκτόνων και δικηγόρων.


Κατόπιν αιτήματος που απηύθυνε το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ, σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων, ο Οργανισμός ανήρτησε στην ιστοσελίδα του την ακόλουθη ανακοίνωση:
"Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων είναι ....

Περισσότερα εδώ:

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mel2_1_14/09/2012_461336

14 Σεπ 2012

Ο ΔΟΑΤΑΠ διευκρινίζει ότι δεν είναι αρμόδιος για την επαγγελματική αναγνώριση γιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, αρχιτεκτόνων και δικηγόρων.

Οργανισμός ανάρτησε στην ιστοσελίδα του την ακόλουθη ανακοίνωση:


"Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων είναι (α) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (δια του Τμήματος Δ' Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού), (β) οι Περιφέρειες για τους Ιατρούς, Οδοντίατρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές, Μαίες (γ) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τους Αρχιτέκτονες και (δ) η Μόνιμη Επιτροπή του άρθρου 4, Π.Δ. 122 (ΦΕΚ 200/Α/30-11-2010) η οποία έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλογικού Αθηνών (Δ.Σ.Α.) για τους δικηγόρους."

To link εδώ:

http://www.doatap.gr/gr/news_extended.php?post_id=398&PHPSESSID=cee84021972b6fffd8ab458aa7b2b30c 

1 Σεπ 2012

Αναγνώστης σχολιάζει τη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ

Ως γνωστόν ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, πρόσφατα με το ΝΕΟ πίνακα που αναγράφει τις τιμές των... παραβόλων για Αναγνώριση «ισοτιμίας»...

Περισσότερα εδώ:

http://www.newsnow.gr/article/191781/anagnostis-sxoliazei-ti-diadikasia-anagnorisis-ptyxiou-apo-doatap.html 

7 Αυγ 2012

Φρένο στα πτυχία κολεγίων - από NEWS247

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους "αδειάζει" τις αναγνωρίσεις του Διεπιστημονικού οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης. Όπως αναφέρει η "Δημοκρατία", νέο πρόβλημα φαίνεται πως δημιουργείται στον χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης από την γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την ισοτίμηση τίτλων σπουδών που χορηγούνται από κολέγια.

Περισσότερα εδω:

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/paideia/freno_sta_ptyxia_kolegiwn.1883901.html 

Δικαιώθηκε η προσφυγή του γαλλικού κολλεγίου IdEF στην ΕΕ

Την προσφυγή του γαλλικού κολλεγίου IdEF στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είχε κατατεθεί το 2008, προκειμένου να εξεταστεί ο Νόμος 3696/08 Περί Κολλεγίων για σειρά παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έκανε αποδεκτή η Επιτροπή...

περισσότερα εδω:

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/08/2012_455664 

28 Μαρ 2012

Παίζοντας με αρκτικόλεξα – To Σκανδιναβικό δίκτυο αναγνώρισης NORRIC

Το επόμενο αρκετά ενδιαφέρον δίκτυο συντονισμού αναγνώρισης ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων είναι το λεγόμενο και Σκανδιναβικό δίκτυο αναγνώρισης ή στα Αγγλικά: Nordic recognition network.
Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο από από τους πέντε σκανδιναβικούς ENIC/NARIC οργανισμούς. Το δίκτυο NORRIC διοργανώνει κοινές δράσεις για αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων αναμεταξύ τους ώστε να μειώσουν εμπόδια ως προς την αξιολόγηση και την αναγνώριση αλλοδαπών προσόντων στην περιοχή των σκανδιναβικών χωρών. 
 
Οι δράσεις του δικτύου αυτού αποσκοπούν στο να υιοθετηθούν αξιόπιστες, συστηματικές, τυποποιημένες και εναρμονισμένες πρακτικές από τους οργανισμούς αναγνώρισης των χωρών μελών του δικτύου. Η φιλοσοφία που διέπεται είναι η κατάργηση ή μείωση των εμποδίων ως προς την αναγνώριση προσόντων μεταξύ αυτών των χωρών. 
  
Το κυριότερο συμπέρασμα, όμως που θα πρέπει να κρατήσετε, είναι ότι οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη προσπαθούν να δημιουργήσουν κοινά πλαίσια και πρότυπα λειτουργίας και αντιμετώπισης κοινών ζητημάτων και όχι απομονωμένες τοπικιστικές Καφκικές γραφειοκρατικές τουλούμπες...

22 Μαρ 2012

Η ΕΕ ζητά από την Ελλάδα την αναγνώριση των μεταπτυχιακών

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινδυνεύει η Ελλάδα, εάν δεν προχωρήσει στην αναγνώριση μεταπτυχιακών διπλωμάτων που δίνουν πανεπιστήμια σε άλλα κράτη-μέλη, τα οποία δεν προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές...

Περισσότερα εδώ:
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4704973

19 Μαρ 2012

Αυξάνονται οι Έλληνες φοιτητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου

Περί τους 3.000 Έλληνες φοιτητές πραγματοποιούν τις σπουδές τους το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στα πανεπιστήμια της Κύπρου (2.000 στα δημόσια και 1.000 στα ιδιωτικά), η πλειονότητα των οποίων επιλέγει νομικές, παιδαγωγικές και πολυτεχνικές σχολές (αρχιτεκτονική και μηχανική), αλλά και την κατεύθυνση της ψυχολογίας...

Περισσότερα εδώ:
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_19/03/2012_433611

13 Φεβ 2012

Μάγκες, το μνημόνιο δεν είναι και τόσο κακό τελικά.... δείτε τι λέει για επαγγελματικά δικαιώματα και αναγνωρίσεις πτυχίων, σελίδες 27, 28

Σελίδα 27:

Αναθεώρηση των περιορισμών στις δραστηριότητες των νομοθετικά
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων:
• Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των
επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των
απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα
επαγγελματικά προσόντα. [ΤΡΙΜ.2-2012]
• Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν
κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα,
ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. [ΤΡΙΜ.3-2012]

σελίδα 28:

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή
των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,
περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (μεταξύ άλλων, σχετικά με τα διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας
δικαιόχρησης).
Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση:

• συνεχίζει να επικαιροποιεί τα στοιχεία ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν
προς αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
• παρουσιάζει προσχέδιο νόμου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, προς υιοθέτηση εντός του
ΤΡΙΜ.2-2012, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των
επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει
συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει
συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να
εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

http://news.in.gr/files/1/2012/02/10/MOU9Feb2012GR.pdf

http://www.express.gr/news/finance/564206oz_20120213564206.php3

8 Φεβ 2012

Παίζοντας με αρκτικόλεξα - the sequel – To Βρετανικό NARIC

Ως συνέχεια της περιήγησης μου στα απανταχού “ΔΟΑΤΑΠ”, συνεχίζω αναλύοντας - κλοπάρωντας το Βρετανικό NARIC (National Recognition Information Centre for the United Kingdom -  http://www.naric.org.uk).

Ποιοι είναι
Ο εν λόγο οργανισμός καθώς δηλώνει στον ιστότοπό του, είναι ο μοναδικός επίσημος  Εθνικός Οργανισμός της Βρετανίας για την παροχή πληροφοριών σύγκρισης, συμβουλών πάνω σε διεθνή θέματα εκπαίδευσης και παιδείας καθώς και για αλλοδαπά προσόντα και ικανότητες. Δηλώνει επίσης ότι είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου κέντρων πληροφόρησης (ENICs) ανά την Ευρώπη, την Αυστραλία, τον Καναδά, την νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ. Οι υπηρεσίες μας -δηλώνει – βοηθάνε πολίτες και οργανισμούς στο να κατανοήσουν  προσόντα και ικανότητες πιστοποιημένες ανά τον κόσμο επιτρέποντας την αναζήτηση ευκαιριών εργασίας και εκπαίδευσης στην Βρετανία. Κρατήστε το μπολνταρισμένο παροχή πληροφοριών στο μυαλό σας...

Τι κάνουν
UK NARIC παρέχει υπηρεσίες όπου προσόντα και ικανότητες αποκτηθείσες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου συγκρίνονται με αυτές εντός Βρετανικού πλαισίου. Κανείς άλλος οργανισμός δεν προσφέρει παρόμοιο μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών (άρα έχουν δικαίωμα και άλλοι οργανισμοί να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες...):

Υπηρεσίες προς πολίτες: Το Βρετανικό NARIC είναι το πρώτο βήμα για οποιονδήποτε σχεδιάζει να σπουδάσει ή να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο πάνω από 70,000 άνθρωποι από το εξωτερικό επικοινωνούν μαζί μας για να καταλάβουν πως οι ικανότητες και τα προσόντα τους μπορούν να σχετιστούν με αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τους ιδιώτες βοηθητικά ώστε να αντιμετωπίσουν το Βρετανικό σύστημα μετανάστευσης (immigration system), ώστε να αιτηθούν μια δουλειά ή να εγγραφούν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Υπηρεσίες για οργανισμούς: Βοηθάμε επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκά ιδρύματα, Πρακτορεία ευρέσεως εργασίας ή στρατολόγησης εργαζομένων και κυβερνητικές υπηρεσίες από όλον τον κόσμο να κατανοήσουν περισσότερα για προσόντα και ικανότητες. Αυτό κατ' επέκταση βοηθάει αυτούς τους οργανισμούς ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διεργασιών και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται ώστε να επεξεργαστούν αιτήσεις από ιδιώτες με διεθνή προσόντα και ικανότητες.

 • Άρα λοιπόν το Βρετανικό NARIC δεν κάνει τίποτε παραπάνω από το να παρέχει πληροφορίες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (με το αζημίωτο).
 • Παρέχει πληροφορίες και σε ιδιώτες και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες που παρέχει δεν είναι δεσμευτικές για τον οργανισμοί που τις ζητάει – αφού η αποδοχή ή όχι προσόντων γίνεται από τα Βρετανικά πανεπιστήμια.
 •  Όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται από 24 ώρες έως 10 ημέρες. Το ακούσατε αυτό; Το κόστος για υπηρεσίες για ιδιώτες κυμαίνεται από 48£ ως 252£ με ΦΠΑ – όσα περισσότερα πληρώνεις τόσο ποιο γρήγορα ολοκληρώνεται η αίτηση του. Υπάρχει δηλαδή υπηρεσία fast track όπου κανείς πληρώνει παραπάνω (252£) αλλά η αίτηση του ολοκληρώνεται εντός 24 ορών.... (http://www.naric.org.uk/index.asp?page=22)   
 • Και για να μπούμε στο κλήμα των ημερών, γιατί δεν ιδιωτικοποιούν το ΔΟΑΤΑΠ; Γιατί μάλλον δεν πουλάει το Ελληνικό κράτος Franchise το όλο concept υπηρεσίας παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε ιδιώτες – σε πολλούς, όχι μόνο σ έναν – έτσι για να έχουμε και ανταγωνισμό, βάζοντας αυστηρότατες ρήτρες (όπως κλείσιμο) για οποιαδήποτε παραβίαση νομοθεσίας ή αρχών λειτουργίας; Γιατί δεν επεκτείνει τις υπηρεσίες του και προς άλλα κράτη και οργανισμούς, όπως το Βρετανικό NARIC; Το Ελληνικό κράτος είναι από τα μοναδικά που μπορεί να πουλήσει αέρα. Δηλαδή να ιδιωτικοποιήσει την γραφειοκρατεία του. Και έχει τόση πολύ γραφειοκρατεία που είναι δυνατόν πουλώντας την να μας ξεχρεώσει....

31 Ιαν 2012

Παίζοντας με αρκτικόλεξα (NARIC, ENIC, UK NARIC, NORRIC, και το δικό μας το πολύ ΔΟΑΤΑΠ.

Ψάχνοντας να σπαταλήσω λίγες από τις μεταμεσονύχτιες άυπνες ώρες μου, σκέφτηκα να αρχίσω να ψάχνω για αντίστοιχα "ΔΟΑΤΑΠΙΑ" σε αλλοδαπές χώρες, και να προσπαθήσω να βγάλω συμπεράσματα και να κάνω συγκρίσεις (τι το 'θελα....).

Έτσι λοιπόν ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα είδος ιεραρχίας πανευρωπαϊκής για όοοολα τα ΔΟΑΤΑΠ της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν το ύπερευρωπαϊκό (υπεράνω σαν να λέμε) όλων των "ΔΟΑΤΑΠ", είναι το ENIC - European Network of Information Centres καθώς μεταφράζω από την Γουϊκιπαίδια (clopy-paste):

http://www.enic-naric.net/

Το ENIC δημιουργήθηκε οσάν μια κοινή προσπάθεια της UNESCO και του συμβουλίου της Ευρώπης. Αποσκοπούσε στο να εφαρμόσει την σύμβαση αναγνώρισης της Λισαβόνας, και γενικά, να αναπτύξει πολιτικές και πρακτικές για την αναγνώριση προσόντων, ικανοτήτων και γνώσεων. Το δίκτυο ENIC συνεργάζεται στενά με το έτερο αρκτικόλεξο το επονομαζόμενο και δίκτυο NARIC της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δίκτυο είναι καμωμένο από Εθνικά κέντρα Πληροφόρησης (National Information Centres) από κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Πολιτισμού (European Cultural Convention). Κάθε κέντρο έχει δημιουργηθεί ξεχωριστά από το κάθε κράτος, οπότε διαφέρουν αρκετά σε μέγεθος και σκοπό ύπαρξης. Σε γενικές γραμμές παρέχουν πληροφορίες για την αναγνώριση αλλοδαπών προσόντων αποκτηθέντων από διαφορετικά αλλοδαπά συστήματα εκπαίδευσης ή και πληροφορίες για όσους θέλουν να σπουδάσουν σε μια ξένη χώρα ως προς θέματα αντιστοιχίας και αντιστοίχησης καθώς και θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος (δίδακτρα κλπ).

Πάμε παρακάτω. Έπειτα είναι τα NARIC (National Academic Recognition Information Centre). Κλοπιάροντας την Γουϊκιπαίδια: 

Όλες οι χώρες της ΕΕ αλλά και του συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και όλες οι σχετιζόμενες χώρες της κεντρικής, ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου έχουν ένα υπεύθυνο National Academic Recognition Information Centre (NARIC), το οποίο παρέχει έναν τρόπο για να συγκρίνει ακαδημαϊκά προσόντα ως μέρος της υποχρέωσης του κάθε κράτους που απορρέει από την διαδικασία της Μπολόνια. Μαζί όλα αυτά τα κέντρα αποτελούν το δίκτυο NARIC.

Το κάθε NARIC (π.χ. το Ελληνικό ΔΟΑΤΑΠ) συντονίζεται από το δίκτυο NARIC, ως μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) στην βελτίωση της αναγνώρισης ακαδημαϊκών προσόντων και σπουδών ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Αποτελεί μέρος του προγράμματος SOCRATES/ERASMUS της επιτροπής, το οποίο φιλοδοξεί στην βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών/μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού ανάμεσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το NARIC κάθε χώρας (δηλαδή το "ΔΟΑΤΑΠ" κάθε χώρας) ορίζεται από το τοπικό υπουργείο Παιδείας, αλλά σε κάθε χώρα έχουν διαφορετικό μέγεθος και ρόλο.  

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα αποφασίζουν μόνα τους για το ποια αλλοδαπά ακαδημαϊκά προσόντα ή σπουδές θα αποδεχθούν - δηλαδή στις περισσότερες χώρες τα τοπικά NARICS ή αν θέλετε "ΔΟΑΤΑΠ" έχουν μόνον συμβουλευτικό ρόλο...

Τάδε έφη Γουϊκιπαίδια. 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Network_of_Information_Centres
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Academic_Recognition_Information_Centre 
http://www.enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=g&d=about#NARIC
http://ec.europa.eu/index_el.htm 

17 Οκτ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 10/10/2011

Το παρακάτω δελτίο τύπου μου εστάλη από το IdEF (http://idef.gr/web/guest). Διαβάστε το με κάθε επιφύλαξη. 

ΔΟΑΤΑΠ τέλος για τα πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε.

Με δύο αποφάσεις του, το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει τέλος στη φοιτητική μετανάστευση, δίνοντας τη βεβαιότητα της αναγνώρισης για να μπορεί η ελληνική οικογένεια να φέρει τα παιδιά της πίσω στην Ελλάδα


Σύμφωνα με δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί υποθέσεων οι οποίες εκρίθησαν ως μείζονος σπουδαιότητας, εις το εξής, οι Ελληνικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι δε θα μπορούν να αρνηθούν,

· σε κάτοχο πτυχίου Νομικής άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., την εγγραφή του στα μητρώα ασκουμένων «με μόνη την αιτιολογία ότι (το) πτυχίο Νομικής που αποκτήθηκε από τον αιτούντα στο κράτος προελεύσεως δεν έχει ¨επικυρωθεί από πανεπιστήμιο¨ δηλαδή δεν έχει τύχει ακαδημαϊκής αναγνώρισης στο κράτος υποδοχής (Ελλάδα)» από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), απόφαση ΣτΕ 2770/2011, αλλά και

· σε ήδη εγγεγραμμένο στα μητρώα ασκουμένων Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου, κάτοχο πτυχίου Νομικής άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., τη συμμετοχή του, στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων, απόφαση ΣτΕ 2771/2011.

Αυτό σημαίνει ΔΟΑΤΑΠ τέλος για τα πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε.

Α. Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με το ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι πτυχίων νομικής από κράτη μέλη τις Ε.Ε. με όλες τις σπουδές τους π.χ. στο Παρίσι, μπορούσαν μεν να εγγραφούν στους Δικηγορικούς Συλλόγους ως ασκούμενοι, αλλά, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις αν δεν προσκόμιζαν την ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα ίδια τετραετή πτυχία νομικής με σπουδές σε παραρτήματα (Κολλέγια) ως το IdEF, η πάγια τακτική ήταν να μη γίνονται δεκτά για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων, μη νομίμως, όπως έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ.

Από τη μεριά του ο ΔΟΑΤΑΠ, για τα πτυχία εξωτερικού, έκρινε αν το Πανεπιστήμιο είναι ομοταγές, η σχολή ισότιμη και στη συνέχεια, για να δώσει την ισοτιμία και αντιστοιχία του αλλοδαπού πτυχίου με αυτό των ελληνικών Νομικών σχολών, υποχρέωνε ή όχι τους αιτούντες να δώσουν εξετάσεις σε ελληνική νομική σχολή κατά μέγιστο σε έξι μαθήματα.

Η πρακτική την οποία ακολουθούσε τα δύο τελευταία χρόνια ο ΔΟΑΤΑΠ, συνίστατο στο ότι τα πτυχία νομικής χωρών όπως της

· Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελβετίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου, Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Φιλανδίας, Ισλανδίας, αναγνωρίζονταν ως ισότιμα και αντίστοιχα αυτόματα,

· ενώ για χώρες με μη συναφές δίκαιο, όπως η Βουλγαρία, Κύπρος,

Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Εσθονία, Πολωνία, Ρουμανία κ.α. οι αιτούντες εξετάζονταν σε έξι μαθήματα.

Έτσι, αν το πτυχίο νομικής του αιτούντος ήταν γαλλικό, τότε η ισοτιμία και η αντιστοιχία απονεμόταν αυτόματα χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις στη Νομική Αθήνας.

Εάν όμως το πτυχίο ήταν κυπριακό ή αγγλικό (Αγγλοσαξονικό δίκαιο) ή ρουμάνικο τότε η ισοτιμία απονεμόταν αυτόματα αλλά για την αντιστοιχία του τίτλου ο πτυχιούχος έπρεπε να εξεταστεί στη Νομική της Αθήνας στα ακόλουθα μαθήματα: Συνταγματικό Δίκαιο, Σύνθεση Αστικού Δικαίου (αστικό όλων των εξαμήνων), Πολιτική Δικονομία, Σύνθεση Ποινικού (ποινικό όλων των εξαμήνων), Ποινική Δικονομία και ενδεχομένως ανάλογα το Πανεπιστήμιο Εμπορικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Για τα ίδια τετραετή πτυχία νομικής με σπουδές σε παραρτήματα (Κολλέγια) ως το IdEF, η πάγια τακτική του ΔΟΑΤΑΠ ήταν να μην τα αναγνωρίζει, μη νομίμως, βάσει των αποφάσεων ΔπρΑθ 17346/2008 και ΔΕφΑθ 3216/2009 (υπόθεση IdEF κατά Ελληνικού Δημοσίου).

Β. Τι θα ισχύσει μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Κατόπιν των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι πτυχιούχοι ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, θα υποβάλλουν την αίτησή τους τον οικείο Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο και ο Σύλλογος θα κρίνει εάν θα τους εξετάσει σε μαθήματα η όχι.

Το πιθανότερο είναι ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θα υιοθετήσουν την πρακτική την οποία ακολουθούσε τα δύο τελευταία χρόνια ο ΔΟΑΤΑΠ, οπότε, πτυχία νομικής χωρών όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας κ.α. θα αναγνωρίζονται ως ισότιμα και αντίστοιχα αυτόματα, ενώ για χώρες με μη συναφές δίκαιο, όπως π.χ. το αγγλοσαξονικό που διδάσκεται στη Αγγλία και την Κύπρο, οι αιτούντες θα εξετάζονται σε έξι μαθήματα.

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία θα εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους οι πτυχιούχοι παραρτημάτων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έκαναν τις σπουδές στους σε Ελληνικά Κολλέγια όπως το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF που είναι παράρτημα του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13.

Έτσι, από τη μια θα μπορούν, πλέον, όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν νομικές σπουδές, να μην εκπατρίζονται αλλά να εγγράφονται στα κολλέγια χωρίς το φόβο της μη αναγνώρισης, από την άλλη το ερώτημα που τίθεται είναι, αφού την ίδια τακτική οφείλουν να ακολουθήσουν και οι άλλοι Σύλλογοι όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ποιος θα είναι πλέον ο ρόλος του ΔΟΑΤΑΠ.

Συμπερασματικώς, αλλάζει ο χάρτης της ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και φαίνεται πλέον πραγματοποιήσιμο το να μην φεύγουν οι φοιτητές στο εξωτερικό, να μην αιμορραγούμε ως χώρα 1δις ευρώ το έτος και να μη δίνουμε άλλα τόσα για παραγωγή, από τα ελληνικά ΑΕΙ, εν δυνάμει ανέργων.

Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης,

· Καλεί τους πτυχιούχους Νομικής Paris 13 - IdEF που δεν έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση εγγραφής στα μητρώα ασκουμένων των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων να το πράξουν άμεσα, και σε περίπτωση που ανακύψουν δυσκολίες να επικοινωνούν με την αρμόδια νομική ομάδα του IdEF.

· Καλεί τους ενδιαφερόμενους να πραγματοποιήσουν νομικές σπουδές προκειμένου να γίνουν Δικηγόροι, να ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες που τους παρέχει το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF,

· Ενημερώνει τις οικογένειες των φοιτητών νομικής εξωτερικού που επέλεξαν τον εκπατρισμό λόγω αβεβαιότητας της μετέπειτα αναγνώρισης των πτυχίων, ότι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους πίσω στην Ελλάδα,

· Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω των ανωτέρω εξελίξεων οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έχουν παραταθεί μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2011.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Κολλεγίου IdEF που συμπράττει με τα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (Paris 13 και Paris 1 Panthéon-Sorbonne-Cavej),

Τηλ. 210 6980772

press@idef.gr | www.idef.gr


Κολλέγιο IdEF

Λ. Κηφισίας 125-127, 11524 Αθήνα

Τηλ. 210 6980772 – 210 6930474

Φαξ. 210 6930475

www.idef.gr | sec@idef.gr

8 Απρ 2011

Ξεπέρασαν τους 34.000 οι φοιτητές εξωτερικού. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα, αναλογικά με τον πληθυσμό της, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

Του Αποστολου Λακασα
Από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία και από τη Νορβηγία έως την Κίνα συναντά κανείς Ελληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου για να αποκτήσουν πτυχίο στον κλάδο που ονειρεύονται να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά. Την ίδια ώρα που η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει την τελευταία δεκαετία διευρυνθεί με νέα τμήματα, και τα ΑΕΙ δέχονται πάνω από 80.000 εισακτέους ετησίως, υπάρχουν χιλιάδες που επιλέγουν την οδό της μετανάστευσης. Είτε επειδή εισήλθαν σε σχολή πολύ κατώτερη των προσδοκιών τους (και έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουν...) είτε επειδή εκτιμούν ότι η φοίτηση σε ελληνικό ΑΕΙ δεν αντανακλά στο επίπεδο των ικανοτήτων και των επιστημονικών φιλοδοξιών τους. .....

Πατήστε εδώ για περισσότερα:

19 Φεβ 2011

Υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς προκαταβολικά, εάν οι σπουδές που σκέπτεται να κάνει στο εξωτερικό αναγνωρίζονται, έπειτα στην Ελλάδα;

Υπάρχει μια πλειοψηφία νέων παιδιών 17-18 χρονών ή και μεγαλυτέρων, που έχουν πλήρη άγνοια όταν πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό για το ΔΟΑΤΑΠ, για το ποια πτυχία αναγνωρίζονται και ποια όχι, ποια αντικείμενα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και ποια όχι. Μάλιστα, το τελευταίο ισχύει και για τα παιδιά που σπουδάζουν εντός Ελλάδας – με ευθύνη ίσως τον κακό επαγγελματικό προσανατολισμό.
Τέλος πάντων, αν αποφασίσουν να σπουδάσουν ένα αντικείμενο που δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα υπάρχει τρόπος να το γνωρίζουν προκαταβολικά, έτσι ώστε να το κάνουν με δική τους ευθύνη και αν και όταν επιστρέψουν να μην χάσουν χρόνο μπλέκοντας σε μια αδιέξοδη διαδικασία αναγνώρισης, αλλά να προχωρήσουν επαγγελματικά έχοντας γνώση αυτού του πράγματος;

Ακολουθεί μικρή συνέντευξη με πρώην υπάλληλο του ΔΟΑΤΑΠ για το τι ίσχυε την εποχή που δούλευε εκεί για το συγκεκριμένο θέμα.

Ερώτηση: Εάν κάποιος σκέπτεται να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει ένα συγκεκριμένο πτυχίο ή συνδυασμό (π.χ. Bachelor + Master), μπορεί να πάρει προκαταβολικά μια βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θα μπορεί να αναγνωριστεί (ή όχι) έπειτα στην Ελλάδα (ασχέτου του χρόνου επεξεργασίας του φακέλου του); Αν ναι θα λειτουργούσε δεσμευτικά για το ΔΟΑΤΑΠ η συγκεκριμένη βεβαίωση (εφόσον πληρούσε κάποια κριτήρια που όριζε το ΔΟΑΤΑΠ);

Απάντηση: Όταν ήμουν στο ΔΟΑΤΑΠ δινόταν βεβαίωση πως τα συγκεκριμένα τμήματα ήταν ήδη αναγνωρισμένα ή όχι. Δηλαδή, πανεπιστήμιο, σχολή, faculty, department και πρόγραμμα σπουδών. Αυτό σήμαινε πως θα αναγνωριζόταν αυτόματα όταν επέστρεφε - άσχετα από το χρόνο που θα έκανε. Μάλιστα υπήρχε και απόφαση ΔΣ πως ίδια ακριβώς πτυχία με προηγούμενα που είχαν αναγνωριστεί, θα αναγνωρίζονταν αυτόματα χωρίς ενδελεχή έρευνα.

Ερώτηση: Πότε αυτή η διαδικασία είχε προβλήματα;

Απάντηση: Τα προβλήματα σε αυτή την διαδικασία εξακολουθούσαν να υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες ήταν αρκετά συχνές. Για παράδειγμα, κάποιος έβλεπε πως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, τμήμα, faculty και πρόγραμμα σπουδών ήταν αναγνωρισμένο από το ΔΑΟΤΑΠ. Επίσης μπορεί να έβλεπε πως ήδη είχε χορηγήσει αναγνώριση σε 50 άτομα μηδενός εξαιρουμένου. Αποφάσιζε λοιπόν και πήγαινε στο εξωτερικό και έπαιρνε τα πτυχία του. Εν τω μεταξύ στα 4-5 χρόνια που σπούδαζε το τμήμα άλλαζε τίτλο και πρόγραμμα σπουδών.

Δηλαδή ενώ λεγόταν Department of Mathamatics όταν αυτός σπούδαζε, το τμήμα μπορεί στο 3ο έτος να άλλαζε όνομα και να γινόταν Department of applied Mathematics. Επίσης από τα 40 μαθήματα που χρειαζόταν για το πτυχίο, μπορεί να άλλαζαν 5 μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών (έβγαιναν 5 μαθήματα και στην θέση τους έμπαιναν 5 άλλα).

Σας πληροφορώ πως η παραπάνω περίπτωση δεν είναι καθόλου σπάνια. Αντιθέτως είναι σχεδόν ο κανόνας τα τμήματα να αλλάζουν λίγο το όνομα τους κάθε δεκαετία και επίσης το πρόγραμμα σπουδών τους. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν ο υποψήφιος έπρεπε να περάσει όλες τις διαδικασίες από την αρχή. Περιττό να σας πω βέβαια πως σε αρκετές περιπτώσεις οι Ακαδημαϊκοί δεν αναγνώριζαν πλέον το καινούριο τμήμα. Ειδικά στα πανεπιστήμια που δεν ήταν πολύ γνωστά αυτό συνέβαινε κατά κόρον - το είχα δει με τα μάτια μου. Ή μπορεί να αναγνωρίζονταν, αλλά επειδή είχαν αλλάξει κάποια μαθήματα που οι ακαδημαϊκοί θεωρούσαν βασικά, έστελναν τους υποψήφιους στην βάσανο του να δώσουν μαθήματα για την αντιστοιχία του τίτλου, ενώ από το ίδιο ακριβώς τμήμα τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είχαν αναγνωριστεί αυτόματα χωρίς μαθήματα δεκάδες υποψήφιοι. Όλα λοιπόν είναι αρκετά ρευστά, τουλάχιστον ήταν όταν εγώ ήμουν εκεί.

Ελπίζω να σας κάλυψα,

Ευχαριστώ.

15 Φεβ 2011